คณะบริหารธุรกิจ เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ในการใช้ห้องเรียน Creative Room

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ที่จัดการเรียนสอนห้อง Creative Room โดยคณะบริหารธุรกิจได้ปรับปรุงห้อง Creative Room เพื่อรองรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบรรยายและเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มเพื่อนำเสนอโครงงาน จำนวน 5 ห้อง โดยได้รับความร่วมมือจากทางบริษัท LANNACOM จำกัด ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร คุณอดิศักดิ์ ไชยแก้ว คุณธีรธรรม บุญประภาพันธุ์ และคุณสาโรจน์ แจ่มกลาง มาให้คำแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถใช้งานระบบภายในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts