สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ เพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษา

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2565 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ (IDI and BC Hand-on Development) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01301 – 01302 ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนายอติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล รวมทั้งคณาจารย์ในสาขาฯ เข้าร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติสาขาระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและทักษะในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts