คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร M.B.A. รุ่นที่ 15

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร M.B.A. รุ่นที่ 15 ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา M.B.A. รุ่นที่ 15 จากนั้นเป็นการแนะนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และแนะนำคณาจารย์ในหลักสูตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 15 แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “การปรับตัวของธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตโควิด 19” โดยคุณศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และคุณสมลักษณ์ ศรีสุวรรณ ประธานเครือข่าย BIZ Club นครราชสีมา และการเสวนา “กลยุทธ์การเรียน MBA ให้ประสบความสำเร็จ” โดยคุณอริสรา ณะพรานบุญ และคุณกฤษณะ เกียรติไพศาล ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 13 และยังได้เปิดโอกาสให้มีการพูดคุย ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้เสวนากับนักศึกษาใหม่อีกด้วย

หมวดหมู่

Recent Posts