คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 4 ปี

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ในการประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 4 ปี ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ในรูปแบบการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานคณะกรรมการ อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และอาจารย์นรารักษ์ บุตรชา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts