คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ในการประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ในรูปแบบการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ อ.นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการ อาจารย์เมธี กีรติอุไร อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และอาจารย์นรารักษ์ บุตรชา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts