นักศึกษาสาขาการเงิน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน SRUCon 2022 มรภ.สุราษฎร์ธานี ผ่านระบบออนไลน์

นักศึกษาสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 17 (17th SRU National, International and Graduate Conference 2022 (SRUCon 2022)) “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังโควิด-19” ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ เป็นที่ปรึกษาหลักในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts