คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร M.B.A

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ในการประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ในรูปแบบการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไทสง รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และกายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานคณะกรรมการ  อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts