คณะบริหารธุรกิจ ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2565-2569)

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 แผนกงานและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2565-2569) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ณ โรงแรม เดอชาโต เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ เพื่อให้ได้แผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้วยทีมผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ในการสกัด SWOT วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลักของคณะบริหารธุรกิจ ให้ได้เล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและแผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts