คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ ทิศทางยุทธศาสตร์และแผนพลิกโฉม (Reinventing) มทร.อีสาน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายหัวข้อ ทิศทางยุทธศาสตร์และแผนพลิกโฉม (Reinventing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน มาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าใจในทิศทางยุทธศาสตร์และแผน Reinventing ของมหาวิทยาลัยฯ และนำข้อมูลที่รับฟังการบรรยายในครั้งนี้ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2565-2569) ให้สอดคล้องทิศทางการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts