คณะบริหารธุรกิจ ปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสุรนารีวิทยา โดย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และนายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ ซึ่ง อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี ได้แนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ และการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนพร้อมกับแนะนำคณาจารย์ที่จะมาสอนในรายวิชาต่าง ๆ

สำหรับหลักสูตรดังกล่าว เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และโรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเรียนในรายวิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจและสามารถเก็บผลการเรียนได้ (Credit Bank) โดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในแบบออนไลน์และแบบ Hybrid Learning Module (Online, Onsite) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คือ สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า โดยผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถโอนผลการเรียนได้เมื่อเข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเร็วกว่าระยะเวลาตามหลักสูตรกำหนด

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts