คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจติดตามการดำเนินงาน ISO 9001:2015

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจติดตามการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ให้เป็นไปตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบ ISO 9001:2015 ในส่วน PM ระบบ (PM-02, PM-03, PM-04, PM-05, PM-09, PM-10, PM-11, PM-13, PM-14, PM-16, PM-20, PM-21, PM-22, PM-25, PM-28, PM-30 และ PM-31) ซึ่งผู้รับการตรวจติดตามในส่วนงานของคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพจน์ วัชโรภากุล ประธานกรรมการ อาจารย์นรารักษ์ บุตรชา กรรมการ  อาจารย์ ดร.จิรายุส วรรัตน์โภคา คุณณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์ และคุณอรพรรณ เชื่อดี

ในส่วน PM ระบบ (PM-27, PM-35 ถึง PM-40) ซึ่งผู้รับการตรวจติดตามในส่วนงาน ผู้ดูแลควบคุมเอกสารคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้แก่ คุณมนต์ธิณี ดุลย์เภรี คุณนิกร ศรีนวล คุณศิริพร ปภาวดีกิตติพร นางสาวสกุณา  อนุเวช คุณทวีรัตน์ แดงงาม และ คุณปิ่นปริณัฐ ปลั่งกลาง เป็นผู้สังเกตการณ์ ซึ่งผลการตรวจการติดตามการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts