คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2565 จากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 2 วัน โดยวันที่ 19 เมษายน 2565 รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ฉกาจ เชื่อดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาวรรณ หวังดี และ นางสาวพรรณนาภรณ์ พับเกาะ ทำการตรวจประเมินสาขาการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาระบบสารสนเทศ วันที่ 20 เมษายน 2565 รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดนัย บุญไมตรี อาจารย์ ดร.วริศา พิลาโฮม และนางปาริชาติ ชัยวงษ์ ทำการตรวจประเมินสำนักงานคณบดี สาขาการบัญชี และสาขาการเงิน ผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts