คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ ETDA จัดโครงการพัฒนาโค้ชดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ของชุมชน (ภาคอีสาน)

วันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จัดโครงการพัฒนาโค้ชดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ของชุมชน (ภาคอีสาน) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยจะดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ โดยวิทยากรดำเนินการอบรม ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโค้ชดิจิทัลชุมชน สร้างเครือข่าย และเพิ่มความสามารถในการทำธุรกรรมออนไลน์ให้กับชุมชนในภาคอีสาน ซึ่งโค้ชฯ จะเป็นผู้เชื่อมระหว่างส่วนกลางกับชุมชนในการให้ความรู้ คำปรึกษา ข้อแนะนำพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางออนไลน์ พร้อมสร้างเครือข่ายโค้ชดิจิทัลชุมชน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ ส่งต่อข้อมูล และแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเกี่ยวกับด้านธุรกรรมออนไลน์ ทั้งภายในเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับภายนอกเครือข่าย ที่เป็นการต่อยอดในการพัฒนาชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากธุรกรรมออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts