คณาจารย์สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร SIA ผ่านระบบออนไลน์

คณาจารย์สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรที่ 8 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย/การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยคณาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรประกอบด้วย ผศ.ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน อาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี ผศ.พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม และ ผศ.กุลภา เปรื่องเวทย์

การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแปลงผลลัพธ์จากโครงการเพื่อสังคมที่อาจมิได้วัดเป็นหน่วยเงิน ให้เป็นตัวเลขทางการเงิน โดยเทียบกับทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ไป โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

  • ความหมายและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI)
  • วิธีระบุเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย
  • ขั้นตอนการสร้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ห่วงโซ่ผลลัพธ์ และกรณีฐาน (Base Case Scenario)
  • การออกแบบกระบวนการเก็บข้อมูล อธิบายตัวชี้วัดทางสังคม และวิธีแปรผลตัวชี้วัดเป็นมูลค่าทางการเงิน
  • ข้อควรระวังในการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
  • การออกแบบแผนการประเมินผลกระทบทางสังคมสำหรับองค์กรในอนาคต
  • กิจกรรม Workshop: การเขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ห่วงโซ่ผลลัพธ์และการฝึกคำนวณ SROI จากกรณีศึกษาตัวอย่าง

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรที่ทำงานวิจัย นิสิต/นักศึกษา ที่ทำงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับชุมชน 40 คน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รายการงานประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment) มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 87 คน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts