คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมมือกับ 3 มหาวิทยาลัยในโคราช พัฒนาเครือข่ายคลังหน่วยกิตด้านดิจิทัล เรียนข้ามสถาบัน สะสมหน่วยกิตแบบไร้ขอบเขต

วันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (มว.) พัฒนาเครือข่ายคลังหน่วยกิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรมอดูลร่วมทางด้านดิจิทัล เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้อย่างไร้พรมแดน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเครือข่ายคลังหน่วยกิต ระหว่าง 4 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มรภ.นครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มว. และรองศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล รองผู้อำนวยการโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ มทส. ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายคลังหน่วยกิตทั้ง 4 แห่ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตระดับปริญญาตรีได้อย่างไร้พรมแดน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในศาสตร์ทางด้านดิจิทัล โดยจัดทำหลักสูตรแบบมอดูลในระบบคลังหน่วยกิต ที่เรียกว่า หลักสูตรมอดูลร่วม (Joint Modular Program) ทางด้านดิจิทัล จำนวน 38 มอดูล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้หลากหลายตามความสนใจ สามารถนำไปสะสมหน่วยกิตและนำไปเทียบโอน เพื่อสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่ายแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งได้ ซึ่งจะขยายผลความร่วมมือไปยังหลักสูตรมอดูลร่วมในศาสตร์ด้านอื่น ๆ ต่อไป

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts