สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ทางการเงิน ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 13 มีนาคม 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “Innovation Finance Fair” กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน โดยนางสาววิลัยลักษณ์ สมดี นักศึกษาสาขาการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเชิญ อาจารย์วิภาวดี พรโคกสูง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คุณเบญญาภา พจน์พิศิษฐ์ ผู้จัดการขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคุณศุภมิตร จันทร์โทวงศ์ ผู้บริหาร บริษัท มีตติ้ง ครีเอทีฟ จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา การศึกษาความเป็นไปได้และประเมินโครงการลงทุน สัมมนาทางการเงิน การเงินธุรกิจ การเงินส่วนบุคคลเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หลักการลงทุน และให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางการเงินที่ทันสมัย มีแนวทางในการประกอบอาชีพ การวางแผนชีวิตการลงทุนและการทำงานในอนาคต

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts