สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการเงินและการลงทุน ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 12 มีนาคม 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “Innovation Finance Fair” กิจกรรมที่ 1 การอบรมพัฒนาทักษะด้านการเงินและการลงทุน (Financial literacy) โดยมีอาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี กล่าวรายงานการจัดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเชิญคุณจักรพันธ์ เนียรศิริ จากสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา การศึกษาความเป็นไปได้และประเมินโครงการลงทุน สัมมนาทางการเงิน การเงินธุรกิจ การเงินส่วนบุคคลเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หลักการลงทุน และให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางการเงินที่ทันสมัย มีแนวทางในการประกอบอาชีพ การวางแผนชีวิตการลงทุนและการทำงานในอนาคต

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts