คณะบริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน Facebook Live

วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ ผ่านทาง Facebook Live ในช่วงเวลา 19.00 – 20.00 น. โดยเป็นการแนะนำหลักสูตรในภาพรวมของ 5 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาการจัดการ และสาขาระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่กำลังจะจบการศึกษา และมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ มีนักเรียนให้ความสนใจเข้ารับชมการ Live สดและร่วมถามตอบเพื่อสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts