คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีเปิดการใช้ระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ (MOOC BA)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีเปิดการใช้ระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ ณ ห้องแคขาว ชั้น 2 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการใช้ระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการใช้ระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

จากนั้นเป็นการอบรมการใช้ระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ (MOOC BA) โดยแบ่งเป็นการใช้งานสำหรับอาจารย์ผู้สอนและการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยวิทยากร คุณธนกร จางคกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโอแซท จำกัด และเป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าว

สำหรับระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ (MOOC BA) เป็นระบบการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า (Pre – degree) เรียนแบบสะสมเครดิตหลักสูตรปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนทั้งในแบบออนไลน์และแบบ Hybrid Learning Module เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาความถนัดและความชอบของตนเอง จากการเรียนรายวิชาพื้นฐานของคณะฯ ทั้ง 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย 10 รายวิชา ได้แก่

  1. หลักการตลาด
  2. สถิติธุรกิจ
  3. การบัญชีการเงิน
  4. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  5. องค์การและการจัดการ
  6. หลักเศรษฐศาสตร์
  7. การจัดการดำเนินงาน
  8. ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น
  9. การเป็นผู้ประกอบการ
  10. กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts