คณะบริหารธุรกิจ ร่วมทำ MOU กับโรงเรียนสุรนารีวิทยา ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ ณ ห้องแคแสด อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา นายไพฑูรย์ โนนสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ นางนัยนา ปราบริปูตลุง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ นางเอื้ออารี ภู่ภัทรางค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ และนางจันทณี พหุลรัต หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านอาชีพบัญชีและการตลาด เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนในรายวิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจและสามารถเก็บผลการเรียนได้ (Credit Bank) ซึ่งหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในแบบออนไลน์และแบบ Hybrid Learning Module (Online, On Site) ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถโอนผลการเรียนได้เมื่อเข้ามาเรียนเป็นนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเร็วกว่าระยะเวลาตามหลักสูตรกำหนด จากนั้นได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts