คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าฝ่ายบัณฑิต และหัวหน้าสำนักงาน ร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหารจากคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหารจากสำนักงานอธิการบดี คณะผู้บริหารจากบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะผู้บริหารจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับชม VDO Presentation และรับฟังการบรรยายเพื่อนำเสนอข้อมูลในภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ นำเสนอข้อมูลโดย อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหารระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิสัยทัศน์ มุมมอง ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือบริหารจัดการ ระหว่างสถาบัน และยังเป็นการสร้างความพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันมากยิ่งขึ้น

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts