คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดย มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลชมเชย กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อ
– นางสาวพรชิตา พังหมื่นไวย สาขาระบบสารสนเทศ
– นางสาวมาริสา อินทร์ค้ำ สาขาระบบสารสนเทศ
– นายฉัตรชัย ชูพุดซา สาขาระบบสารสนเทศ
ผู้ควบคุมทีม อาจารย์ศศิวิมล กอบัว อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ

รางวัลชมเชย กิจกรรมที่ 5 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice)
– จ่าสิบเอกหญิงธัญญลักษณ์ เฟื่องสันเทียะ สาขาการตลาด
– นางสาวปาริชาติ ไม้กระโทก สาขาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์
– นางสาวนัฐกานต์ บัวโคกสูง สาขาการเงิน
ผู้ควบคุมทีม คุณชนานาถ ผดุงศิลป์ เจ้าหน้าที่แผนกงานพัฒนานักศึกษา

รางวัลชมเชย กิจกรรมที่ 6 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice)
– อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ธงไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

รางวัลชมเชย กิจกรรมที่ 8 Greenbiz Star Challenge : Online Sales Live Competition
– นางสาวไอรินรยา ธนากุลกันต์พงษ์ สาขาวิชาการตลาด
– นางสาวกมลวรรณ์ศิริ ธนาศิริประเสริฐ สาขาวิชาการตลาด
ผู้ควบคุมทีม อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ, อาจารย์ปิยมาภรณ์ เทียมจิตร  อาจารย์ประจำสาขาการตลาด

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts