คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเปิดโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ผ่านสื่อออนไลน์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งทาง มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน โดยในพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์  เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับรูปแบบการจัดงาน จะเป็นรูปแบบ New Normal ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจสีเขียวตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการแข่งขันมีอาจารย์และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย 8 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ

กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อ

กิจกรรมที่ 3 การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา รูปแบบการจำลองภาพเสมือนจริง (Virtual Reality)

กิจกรรมที่ 4 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

กิจกรรมที่ 5 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice)

กิจกรรมที่ 6 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice)

กิจกรรมที่ 7 การแข่งขันด้าน E-sports

กิจกรรมที่ 8 Green biz Star Challenge: Online Sales Live Competition

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts