คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยฯ ให้สมควรได้รับโล่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2565 ประกอบด้วย

– บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ นายพิเชฐ จันทรเชย

– อาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น ด้านสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ได้แก่ ผศ.ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส

– อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนมากกว่า 10 ปี ได้แก่ ผศ.ดร.พร้อมพร ภูวดิน และ ผศ.ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน

– อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนน้อยกว่า 10 ปี ได้แก่ อาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี

– ศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา และนายอาทิตย์ เห็นสุข

– นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น ได้แก่ นายศิวะพล ศรีโภชน์

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts