ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัอบรมหลักสูตรในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 ณ สตาร์เวลล์ การ์เดนโฮม รีสอร์ท ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรการสื่อสาร รับโทรศัพท์ การพูดในที่ชุมชน บุคลิกภาพ การแต่งกาย โดยมี อาจารย์กิตติมา ทางนะที, อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร, อาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน และอาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้ฟังด้วยบุคลลิกที่มีความน่าเชื่อถือ เข้าใจถึงเรื่องพื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ ความหมายและขั้นตอนในการเตรียมการพูด เทคนิคการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสในการฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะอย่างเชี่ยวชาญ

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts