คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแห่งสังคม (Social Enterprise)

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 งานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแห่งสังคม (Social Enterprise) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting ณ โรงแรมสบาย โฮเทล นครราชสีมา โดยได้รับเชิญวิทยากร คุณธิดารัตน์ ชัยเสน นักพัฒนาธุรกิจชุมชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี นครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “กิจการเพื่อสังคม สร้างความยั่งยืน ท้องถิ่นไทย” จากนั้นเป็นการแข่งขันตอบคำถาม หัวข้อ “กิจการเพื่อสังคม สร้างความยั่งยืนท้องถิ่นไทย” ผ่าน Google Form โดยนักศึกษาที่ตอบคำถามได้เกินร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ กิจกรรมดังกล่าว มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล เข้าร่วมกว่า 300 คน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts