คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ในโอกาสมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยรองคณบดีทั้ง 4 ฝ่าย เข้าพบท่าน รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ, อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน, ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในโอกาสมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts