นักศึกษาสาขาการเงิน นำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCAME 2021

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวพิมลพรรณ มุสิกา นักศึกษาชั้นปีที่ 4/4 สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และนางสาวธิดารัตน์ ภูมิสนิท นักศึกษาชั้นปีที่ 4/4 สาขาวิชาการเงิน นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ และ ผศ.ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการจัดการการศึกษาและสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2564 (NCAME 2021) ภายใต้หัวข้อ “การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลักในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19” ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts