คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสอง

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มที่สอง จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดนัย บุญไมตรี อาจารย์ ดร.วริศา พิลาโฮม และนางปาริชาติ ชัยวงษ์ ทำการตรวจประเมินสาขาการบัญชี สาขาการเงิน และสำนักงานคณบดี ผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts