คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มแรก

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มแรก  จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ฉกาจ เชื่อดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาวรรณ หวังดี และ นางสาวพรรณนาภรณ์ พับเกาะ ทำการตรวจประเมินสาขาการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาระบบสารสนเทศ ผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts