คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ให้กับกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ณ โรงแรมชุนหลีแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นการจัดอบรมให้กับกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ “การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ” โดยมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ส่งเสริม และพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งในองค์กรภาครัฐที่ต้องแข่งขันกับตัวเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถส่งต่อนวัตกรรมหรือบริการที่ดีที่สุดให้กับประชาชน  ดังนั้น การสื่อสารจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ เป็นสิ่งสำคัญในการบริหารหรือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ทั้งนี้ มีกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการอบรมกว่า 20 คน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts