คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบอธิการบดี มทร.อีสาน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี ท่านผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ห้องแคนา 1 เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และวางแผนทิศทางในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต รวมถึงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรดังกล่าว

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts