ศูนย์บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับครู บุคลากร ที่เข้าร่วมการอบรม พร้อมกันนี้ อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะบริหารธุรกิจและประชาสัมพันธ์งาน Open House 2564 ให้กับคุณครูที่เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ได้นำไปประชาสัมพันธ์กับทางโรงเรียน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศศิวิมล กอบัว อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้  Canva ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นในการออกแบบและผลิตสื่อต่าง ๆ ที่กำลังได้รับความนิยม โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts