คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม ATI จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ได้จัดให้มีการสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (P 1) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ที่สนใจในหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01301 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมสอบเพื่อรับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุนเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดสอบในครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ ได้ขออนุญาตใช้อาคารเพื่อเป็นสถานที่จัดสอบและกำหนดการสอบเป็น 3 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2564 โดยแบ่งการสอบออกเป็นวันละ 2 รอบ ๆ ละไม่เกิน 25 คน และผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในการทำข้อสอบ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts