สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยอาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการอบรมและปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการอบรมและสอบใบอนุญาติจากสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งผู้ฟังจะได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญนี้ไปประยุกต์ใช้กับการลงทุน รวมทั้งเป็นแนวทางในการสอบและได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุนต่อไป

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts