คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา และอาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร ผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อเข้าร่วมประชุมและรับฟัง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมเพื่อรายงานผลการดำเนินการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาทั้ง 5 สาขา ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล หัวหน้าสาขาการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม หัวหน้าสาขาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด และอาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ โดยทางคณะฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งปรึกษาหารือปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเรื่องเสนอเพื่อขอพิจารณา ให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts