คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 กับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สมาคมการจัดการบุคคลแห่งประเทศไทย และ The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st century organization (ABEST21) และ Ajeenkya DY Patil University ร่วมเป็นเจ้าภาพกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 The 12th ASEAN+9 International Conference on Business, Economics, Finance and Innovation ภายใต้หัวข้อ The Al and AgiLeanity Platform for Economic and Business Stability and Sustainability in BCG Economy ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meting ช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรจาก Adjunct Research Faculty, College of Management, Mahidol University, Sr. Project Manager, Delivery Management Office, University of Cambridge และ Chief Executive Officer of Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์, อาจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม, อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ, อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ และอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา และบุคลากรชาวต่างชาติที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ Hsiang-His Huang และมีคณาจารย์ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ผศ.นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์, อาจารย์ ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์, อาจารย์ ดร.ธนพงษ์ จาปาหอม, อาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ, ผศ.ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์, ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ และอาจารย์ ดร.วรรณุดาวน์ เพ็ชรไพโรจน์

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts