คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้แทน มทร.อีสาน มอบโล่ให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ส่งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2564 ให้แก่บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ดังรายนามต่อไปนี้

  1. ดร.ชยพล ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการบริษัท YPS Logistic จำกัด ได้รับโล่ด้านบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
  2. คุณไพลิน อาษานอก กรรมการผู้จัดการบริษัท ออร่า ไบร์ท ไทยแลนด์ จำกัด ได้รับโล่ด้านศิษย์เก่าดีเด่น
  3. อาจารย์สุพรรณี พรภักดี อาจารย์ประจำสาขาการตลาด ได้รับโล่ด้านอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน (ประเภทที่ 2 มากกว่า 10 ปี)
  4. อาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับโล่ในด้านอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน (ประเภทที่ 1 น้อยกว่า 10 ปี)
  5. คุณศิริรัตน์ ใหญ่กลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับโล่ด้านบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ

นอกจากนี้ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ยังได้มอบประกาศนียบัตรให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่อง “ด้านนักวิจัยดีเด่น” ประเภทได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts