คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ SAP Thailand และ ศาลาแดง ในการบูรณาการการเรียนการสอนด้วยซอฟต์แวร์ SAP Business One

วันที่ 14 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ร่วมกับ SAP Thailand Ltd. และบริษัท ศาลาแดง  จำกัด ในการบูรณาการการเรียนการสอนด้วยซอฟต์แวร์ SAP Business One เพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการบูรณาการการเรียนการสอนด้วยซอฟต์แวร์ SAP Business One เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะความเชี่ยวชาญในการใช้งานระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ที่เป็นมาตรฐานระดับโลก ประกอบกับความต้องการสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเพื่อเข้าสหกิจศึกษาหรือฝึกงานได้มีความพร้อมในการทำงานมากขึ้น

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts