คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงทอง กรรมการ และ อาจารย์ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย กรรมการและเลขานุการ

การตรวจประเมินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ ผลการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการงานวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งระบบการบริหารและระบบการประกันคุณภาพไปพัฒนาผลการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองอย่างต่อเนื่อง

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts