คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์สอบมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ จากสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

วันที่ 13 กันยายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองใหม่เป็นศูนย์สอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์, สาขาการจัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, อาชีพผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางบก ชั้น 2, อาชีพผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ชั้น 2, อาชีพผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ชั้น 2 โดยการตรวจประเมินผ่านระบบ Zoom โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมทำการประเมิน

โดยผลการพิจารณา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงความเห็นว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน สถานที่ ความปลอดภัย รวมถึงขั้นตอนในกระบวนการทำงานที่มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมที่จะสามารถเปิดเป็นศูนย์สอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts