สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams พัฒนาความรู้การออกแบบ UX/UI และการวิเคราะห์ธุรกิจ BA & Data Scientist

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams เป็นการดำเนินกิจกรรมที่ 4 และ 5 โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน UX/UI ซึ่งได้แนะนำแนวคิดในการออกแบบและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบหน้าจอโปรแกรม สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Business Analytics & Data Scientist Approach โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้แนะนำหลักในการวิเคราะห์ธุรกิจและการเลือกซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมและดึงข้อมูลมาแสดงผลเป็นรายงาน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 70 คน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts