สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.เอกชัย แน่นอุดร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Basic Internet of Things Programming โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 70 คน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts