ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Train the Trainer ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Train the Trainer ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม และวิทยากรบรรยายให้ความรู้การอบรม ได้แก่ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ และ อาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts