คณะบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดตัวชี้วัดค่ามาตรฐานความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายสนับสนุน โดยส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Microsoft office โดยวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระยะเวลา 2 ปี ต่อเนื่อง และจัดให้มีการสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยชุดข้อสอบ Microsoft Office Specialist (MOS) Word 2013 ในปีงบประมาณ 2563 ได้มีผู้ผ่านการทดสอบคิดเป้นร้อยละ 66.67 ส่วนในปีงบประมาณ 2564 ได้ส่งเสริมให้เข้าทดสอบมาตรฐานความรู้ด้วยชุดข้อสอบ Microsoft Office Specialist  (MOS) Excel 2019 และมีผู้ผ่านการทดสอบคิดเป็นร้อยละ 43.48

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts