คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ OKR ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” กิจกรรมที่ 2 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ OKR  (Objective and Key Results) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณกิตติพัทธ์  จิรวัสวงศ์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ OKR

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่เกิดความรู้ความเข้าใจแนวคิด OKR กับ KPI (Key Performance Indicators) และเพื่อให้สามารถบริหารบุคลากรได้อย่างเหมาะสม โดยมีบุคลากรคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมอบรมจำนวน 75 คน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts