คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤศณัฏฐ์ พุฒิธนสมบัติ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มทร.อีสาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการสร้างความสุขแก่ตนเองในการทำงานและนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวคิดและหลักการสร้างองค์กรแห่งความสุข แนวคิดในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและมีความสุขในการปฏิบัติงาน สร้างความผูกพันในองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน และพร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts