คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ ที่ได้รับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม ที่ได้รับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ และอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ ที่ได้รับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts