คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ ETDA จัดโครงการพัฒนากำลังคน เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ (ภาคอีสาน)

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จัดโครงการพัฒนากำลังคน (Workforce) เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ (ภาคอีสาน) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยจะดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2564 เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยวิทยากรดำเนินการอบรม ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำหรับการจัดโครงการในวันนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ทั้งสิ้น 159 คน

การจัดโครงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคน (Workforce) ให้มีความรู้และทักษะดิจิทัลระดับวิชาชีพ (Vocational Skill) เพื่ออุดช่องว่างด้านทักษะอาชีพซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต และเพื่อพัฒนาโค้ชดิจิทัลชุมชน และสร้างเครือข่ายโค้ชดิจิทัลชุมชน โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ มทร.อีสาน นครราชสีมา, มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร, วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตขอนแก่น

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts