การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้นำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจในภาพรวมในช่วงที่ผ่านมา จากนั้นเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดยอาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และฝ่ายบริหาร โดยอาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts